gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra
 • absolvent si odnáší dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a může navázat další studium
 • má dobré komunikativní dovednosti jazykové a mediální
 • je schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci
 • má pozitivní vztah ke vzdělávání a sportovním aktivitám
 • je tolerantní, zodpovědný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování
 • umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory
 • umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací
 • chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochraně životního prostředí

Klíčové kompetence

Absolvent získává tyto kompetence již v průběhu studia jako žák.

Kompetence k učení

 • Je schopen se efektivně učit (nižší gymnázium)
 • Je schopen se efektivně učit a rozvíjet svou osobnost (vyšší gymnázium)

Kompetence k řešení problémů

 • Je schopen řešit a vnímat základní problémové situace (nižší gymnázium)
 • Je schopen vnímat, rozpoznat, řešit, objasnit podstatu problém (vyšší gymnázium)

Kompetence komunikativní

 • Je schopen formulovat a vyjadřovat logicky své myšlenky (nižší gymnázium)
 • Je schopen efektivně využívat prostředky komunikace a formulovat a vyjadřovat logicky své myšlenky (vyšší gymnázium)

Kompetence sociální a pesonální

 • Je schopen spolupracovat ve skupině a přispívat efektivně k diskusi (nižší gymnázium)
 • Je schopen spolupracovat, diskutovat, posuzovat a stanovit cíle a priority (vyšší gymnázium)

Kompetence občanské

 • Je schopen respektovat druhé a poskytovat účinnou pomoc s ohledem na danou situaci (nižší gymnázium)
 • Je schopen respektovat druhé, zvažovat vztahy, chápat kulturní a duchovní hodnoty (vyšší gymnázium)

Kompetence pracovní

 • Je schopen používat bezpečně a účinně stroje, nástroje, materiály a vybavení; dodržuje vymezená pravidla (nižší gymnázium)

Kompetence k podnikavosti

 • Je schopen cílevědomě, zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a budoucí profesi s ohledem na své potřeby (vyšší gymnázium)
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola