gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Gymnázium Jilemnice je státní škola s dlouholetou tradicí. Založena byla v roce 1913 a v roce 1976 zde pak byly zřízeny také sportovní třídy zaměřené na běh na lyžích. V roce 1981 byl škole přiznán statut sportovní školy. Od roku 2006 je škola spojena se SPŠT a nese název Gymnázium a SOŠ.
V současné době studuje na naší škole téměř 500 studentů ve 20 třídách. Škola zajišťuje pod společným vedením následující typy studia:

Gymnázium – všeobecné (osmileté) – 79-41-K/81

pro žáky z 5. tříd ZŠ, max. počet přijímaných: 30

Gymnázium – všeobecné (čtyřleté) – 79-41-K/41

pro žáky z 9. tříd ZŠ, max. počet přijímaných: 30

Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) – 79-42-K/41

pro žáky z 9. tříd ZŠ, max. počet přijímaných: 30

Informační technologie 18-20-M1

Absolventi vzdělávacího programu se mohou uplatnit především v oblastech:
− návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
− údržby prostředků IT z hlediska HW;
− programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
− instalací a správy aplikačního SW;
− instalací a správy OS;
− návrhů, realizace a administrace sítí;
− kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
− obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
Absolvent získá následující kompetence:
− navrhovat, sestavovat a udržovat HW
− pracovat se základním programovým vybavením
− pracovat s aplikačním programovým vybavením
− navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
− programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
− dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Veřejnosprávní činnost 68-43-M1

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.
Absolvent získá následující odborné kompetence:
− vést správní agendy
− být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce
− komunikovat s veřejností
− dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
− usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
− jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

pro žáky z 9. tříd ZŠ, max. počet přijímaných: 30

Škola je umístěna v centru města ve třech budovách a patří k ní také Domov mládeže (DM). Chod školy a DM zajišťuje profesorský sbor společně s trenéry, vychovateli DM a provozními zaměstnanci.

Praktická sestra  53-41-M/03) 

Obor je určený pro absolventy ZŠ ve čtyřletém denním studiu zakončeném maturitní zkouškou (bez matematiky). Absolvent je zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti dané vyhláškou č. 55/2011 Sb., bez odborného dohledu.Absolvent najde uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

Nabízíme perspektivní obor – absolvent vždy najde uplatnění na trhu práce. Praxe zajistí jilemnická nemocnice (MMN, a.s.), která financuje vybavení odborných učeben v budově Gymnázia a SOŠ. Žákům dále poskytne učebnice pro výuku a uniformy pro praxi, včetně praní a umožní stravování ve dnech praxe v nemocnici.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola