gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Gymnázium (osmileté)

Přijímáni jsou žáci po 5. ročníku ZŠ. Scházejí se zde vesměs žáci s vysokou studijní morálkou a práce s nimi je efektivní a vykazuje kvalitní studijní výsledky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku (primy) se žáci učí jednomu cizímu jazyku (angličtině) s dotací 4 hod. týdně, výuka 2. cizího jazyka (němčiny) je zahájena již ve 2. ročníku (sekundě) s dotací 2 hod. týdně. V 7. a 8. ročníku si vybírají podle svého zájmu a potřeby několik volitelných předmětů. Součástí výuky je týdenní lyžařský kurz ve druhém a pátém ročníku a sportovně turistický kurz v sedmém ročníku studia. Maturitní zkouška se bude skládat ze státní a školní části stejně jako na ostatních středních školách.

Gymnázium (čtyřleté)
K tomuto studiu jsou přijímáni žáci po absolvování 9. ročníku ZŠ. Učební plán se téměř shoduje s vyššími ročníky osmiletého studia včetně možnosti volby volitelných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci se učí po celé čtyři roky dvěma cizím jazykům (angličtině a němčině) s hodinovou dotací 3 – 4 hodin týdně pro každý jazyk. V prvním a druhém ročníku si volí povinně jeden z předmětů estetické výchovy (hudební nebo výtvarná výchova).
Také toto studium dává žákům široké všeobecné základy a umožňuje specializaci studentů podle zájmů o další vysokoškolské nebo vyšší pomaturitní studium. I zde je součástí výuky týdenní lyžařský kurz v prvním ročníku a sportovně turistický kurz ve třetím ročníku studia. Maturitní zkouška bude probíhat obdobně jako u osmiletého studia.

Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté)

Cílem studia se zaměřením „sportovní příprava“ je umožnit absolvování střední školy těm studentům, kteří jsou sportovně nadaní a mají současně dobré studijní předpoklady, takže dokáží zvládnout kombinaci aktivní sportovní činnosti s gymnaziálním studiem.

Sportovci jsou zařazeni do následujících kmenových sportů:

lyžování – běh, biatlon, skok, severská kombinace, alpské disciplíny, snowboarding a atletika. V prostředí gymnázia má tradičně dobrou tradici také orientační běh a lyžařský orientační běh.

Učební plány se od plánů čtyřletého „nesportovního“ studia neliší; škola však sportovcům nabízí úpravu rozvrhu a individuální přístup pedagogických pracovníků jako jsou konzultace, odložení termínu klasifikace nebo rozložení studia, zohledňující specifika systematické sportovní přípravy.
Celoroční předepsaný počet hodin tak zůstává zachován a výuka je plnohodnotná.
Od 2. ročníku probíhá výuka předmětu Základy sportovní přípravy.
Maturitní zkoušky každoročně probíhají podle stejných pravidel jako u ostatních oborů gymnázia. Škola poskytuje studentům v rámci svých možností výzbroj avýstroj, ubytování ve vlastních domovech mládeže a celodenní stravování.

Tréninkový proces je odborně veden trenéry školy.
Vedle podmínek pro řadu vynikajících jednotlivců škola klade důraz na zajištění sportovně-výchovného procesu formování osobnosti studenta jako jsou morálně-volní vlastnosti, smysl pro fair play, zdravý životní styl a životospráva, přátelský kolektiv a pod.
Obor s rozšířenou „tělesnou výchovou“ nabízí seberealizaci studentům, kteří se aktivně zajímají o sport a pohybové aktivity, ale nechtějí je provozovat na vrcholové ani výkonnostní úrovni.
Tělesná výchova je dotována šesti hodinami týdně. V kombinaci s předmětem teorie sportovního tréninku škola ve studentech vychovává budoucí sportovní nadšence a odborníky, kteří by se ve svém povolání chtěli věnovat tělovýchově a sportu.

Přespolní studenti všech oborů jsou ubytováni v Domovech mládeže. Režim DM vychází vstříc požadavkům trenérů jednotlivých disciplín.

Praktická sestra

je obor určený pro absolventy ZŠ ve čtyřletém denním studiu zakončeném maturitní zkouškou (bez matematiky). Absolvent je zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti dané vyhláškou č. 55/2011 Sb., bez odborného dohledu.Absolvent najde uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

Nabízíme perspektivní obor – absolvent vždy najde uplatnění na trhu práce. Praxe zajistí jilemnická nemocnice (MMN, a.s.), která financuje vybavení odborných učeben v budově Gymnázia a SOŠ. Žákům dále poskytne učebnice pro výuku a uniformy pro praxi, včetně praní a umožní stravování ve dnech praxe v nemocnici.

Více informací na webu szs.gymjil.cz

Informační technologie

Absolventi vzdělávacího programu se mohou uplatnit především v oblastech:
− návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
− údržby prostředků IT z hlediska HW;
− programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
− instalací a správy aplikačního SW;
− instalací a správy OS;
− návrhů, realizace a administrace sítí;
− kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
− obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
Absolvent získá následující kompetence:
− navrhovat, sestavovat a udržovat HW
− pracovat se základním programovým vybavením
− pracovat s aplikačním programovým vybavením
− navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
− programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
− dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Veřejnosprávní činnost

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.
Absolvent získá následující odborné kompetence:
− vést správní agendy
− být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce
− komunikovat s veřejností
− dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
− usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
− jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola