gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Projekty

Seminář středních škol, St. Marienthal
17. – 24. 9. 2023

Seminář středních škol v St.Marienthalu proběhl ve dnech 17. – 24. 9. 2023. Studenti pracovali v projektových skupinách, které vytvářely různorodé týdenní projekty. Tyto projekty byly předvedeny v rámci společné prezentace v sobotu, 23. 9. v prostorách projektové haly kláštera St. Marienthal.

Semináře se účastnilo 7 zemí: Česká republika, Polsko, Německo, Bosna, Lotyšsko, Španělsko a Švédsko. Studenti z Jilemnice prezentovali svoji školu a zemi v rámci českého večera v pátek 22. 9.
Práce studentů a vedení jednotlivých projektových skupin byly příkladné. Studenti z Jilemnice reprezentovali svoji školu velmi dobře a celý pracovní týden byl zábavný a určitě přínosný – jak z hlediska integrace s ostatními zeměmi a jejich kulturami, tak z hlediska jazykového, protože hlavním komunikačním jazykem semináře byla a je angličtina. Bližší informace lze získat u J. Bareše (jaroslav.bares@gymjil.cz)

Krátké video z akce naleznete zde.

J. Bareš

V letošním roce spouštíme již 16. ročník unikátního vzdělávacího projektu EuropaSecura, který formou několikakolové soutěže tříčlenným týmům studentů/tek SŠ:

 • rozšiřuje přehled a znalosti aktuálního dění a mezinárodních témat a bezpečnosti,
 • zlepšuje schopnost pracovat v týmu, prezentovat, argumentovat, kriticky pracovat s informacemi a napsat odborný text, 
 • přináší jedinečné zážitky především během týdne s Armádou ČR a studijní cesty do Bruselu.
 • Žáci se sami registrují ve tříčlenných týmech bez nutnosti pedagogického dozoru,
 • členové/ky týmu nemusí být ze stejné třídy, případně ani školy, musí však jednu školu reprezentovat a být starší 15 let,
 • je nutné se registrovat do 6. března 2023 na webu www.EuropaSecura.cz
 • Základní kolo – vědomostní online test začíná 12. března 2023, celá soutěž v případě postupu do dalších kol trvá do června 2023 (Celostátní finále) a cesta do Bruselu pro tři vítězné týmy se uskuteční na podzim 2023
 • první kola soutěže probíhají plně online a další kola probíhá již v prezenční formě.

 

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ otevíráme i ve šklním roce 2022-2023 na naší škole Fyzikální kroužek II.

Kroužek bude v době:

 • výuky každé úterý od 15:00 do 16:30 hodin v učebně fyziky (místnost č. 107).

Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ otevíráme na naší škole Fyzikální kroužek II.

Kroužek bude v době:

Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

 • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA,
  o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4
  pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
 • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni
  MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti
  polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora
  bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne
  unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
 • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes
  ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními
  školami v regionu.
 • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
  nadané žáky.
 • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
  identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
  odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
  zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola