gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Maturitní zkoušky

Níže naleznete rozpisy žákůjejich nasazené předměty + časy začátků příprav a zkoušení dle jednotlivých tříd:

Třída 8_O_zaci po dnech

Třída 4_S_zaci po dnech

Třída 4_A_zaci po dnech

Třída 4_B_zaci po dnech

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Dostavte se ke zkoušce včasminimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky.

Všichni žáci jsou povinni dostavit se na slavnostní zahájení MZ. 

Ve dnech 2. – 4. května 2023 proběhnou didaktické testy (DT) společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. 

Termíny DT, časový rozvrh zkoušek a rozsazení žáků v učebnách naleznete zde: DT_jmenny_seznam_zaku.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Dostavte se ke zkoušce včasminimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky.

Ve dnech 3. – 5. dubna 2023 proběhnou písemné zkoušky profilové části MZ.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

3 . dubna – písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Časový limit se týká i žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

4. dubna – písemná zkouška z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žáci s  PUP (O-25) konají zkoušku 115 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

5. dubna – písemná zkouška z německého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

Společnost CERMAT již zveřejnila podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 – 3 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušky společné části se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

V profilové části  je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023.

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola