gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Studium

Edukační portál kampomaturite.cz přináší řadu užitečných informací nejen pro letošní maturanty.

V aktuálním čísle elektronického časopisu mj. naleznete témata: status studenta po maturitě, 2. kola přihlášek na VŠ, virtuální dny otevřených dveří VŠ do prázdnin, kam po maturitě – do práce, prezentace VŠ, VOŠ a jazykových škol a další užitečné informace.

Do půlnoci 5. dubna je možné se přihlásit na již 5. termín SCIO  – Národních srovnávacích zkoušek, které v řadě případů nahrazují zkoušky na .

Samotné zkoušky se konají 17. dubna, a to v předmětech OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, ZSV ES, GAP.

Účastní-li se uchazeč vícekrát, započte se jen nejlepší výsledek. Pokud VŠ požaduje více předmětů, můžete se jich zúčastnit v jednom i v různých termínech, prezenčně i online.

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ otevíráme na naší škole Fyzikální kroužek II.

Kroužek bude v době:

Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Pavel Mládek.

Fyzikální kroužek bude zaměřen na praktickou část fyziky – fyzikální praktikum. Témata kroužku budou volena tak, aby sice vycházely z látky probírané v rámci ŠVP, ale aby bylo vidět napojení fyziky na ostatní přírodovědné obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, meteorologie, lékařství, stavebnictví, robotika, atd. Tím si kroužek klade za cíl rozšířit žákům nadhled nad přírodovědnými obory, které by mohli do budoucna studovat a ke kterým je třeba znalostí fyziky.

Žáci budou provádět experimenty, přičemž důležité není tak ani vzorné provedení pokusu, jako zlepšení motorických dovedností, osvojení dovednosti plánovaní práce, pochopení dané problematiky. Naměřené výsledky se budeme učit zpracovat, interpretovat  a vyvozovat závěry.

Fyzikální kroužek má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou, na což nezbývá během hodin příliš času.

Přijďte si tedy zabádat. Kroužek není omezen věkem. Vy, kdo studujete na naší škole máte dveře otevřené a vše je ZDARMA. A uvidíte, že i fyzika může bavit.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

 • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA,
  o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4
  pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
 • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni
  MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti
  polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora
  bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne
  unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
 • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes
  ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními
  školami v regionu.
 • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
  nadané žáky.
 • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
  identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
  odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
  zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola