gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Karla Hebelková – hebelkova.karla@gymjil.cz

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o:

  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
  • péče o zdravé vztahy,
  • prevence v oblasti zdravého životního stylu,
  • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.
Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola