gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra

Mgr. Zdeněk Novák

Ve dnech 3. – 5. dubna 2024 proběhnou písemné zkoušky profilové části MZ.

Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

3 . dubna – písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Časový limit se týká i žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

4. dubna – písemná zkouška z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání, žáci s  PUP (O-25) konají zkoušku 115 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

5. dubna – písemná zkouška z německého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Zahájení zkoušky: 8:45 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, 8:30 zahájení administrace v učebně).

Rozpis žáků v učebnách naleznete zde.

Vážení maturanti,

do 29. 2. 2024 můžete podávat přihlášky na 25 fakult veřejných a státních vysokých škol. Konkrétní termíny pro rok 2024 naleznete v kalendáři akcí.

V únoru se konají i dny otevřených dveří 43 fakult a škol, mimo jiné na VŠPJ (1. a 3. 2.), všech fakultách UJEP (8. 2.), LFHK UK (8. 2.), FIT ČVUT (9. 2.), PA ČR (17. 2.), PRF UK (16. – 17. 2.) nebo VŠTE ČB (28. 2.). Celkový přehled i chronologicky řazené akce VŠ naleznete zde.

Portál vysokeskoly.com aktualizoval e-booky pro nejžádanější obory (právo, psychologie, lékařské fakulty a zdravotnické obory, ekonomie a další) pro rok 2024. E-booky jsou ke stažení zdarma, obsahují přehled škol, kde se obory otevírají, informace o přijímacím řízení v roce 2024 (obsah, termíny), vzorové testy a informace k odvolání v případě nepřijetí.

Další zajímavé články:

Jak se připravit na přijímačky
Lednové číslo časopisu s mapou vysokých škol
Šance u přijímaček na VŠ
Které veřejné VŠ přijímají bez zkoušek

V průběhu září a října se podařilo společenskovědní komisi realizovat tři dějepisné exkurze.

Pro žáky gymnaziálních maturitních tříd jsme zajistili edukační program v jičínské synagoze a židovské škole. Přímo v prostorách synagogy se žáci seznámili s podstatou judaizmu i s židovskou kulturou a jejím vlivem na české prostředí. V židovské škole byla instalována expozice o významných osobnostech židovského původu a o česko-židovských vztazích. Interdisciplinární charakter exkurze obohatil žáky o poznatky z oblasti historie, kulturní historie, religionistiky, literatury i etnografie.

Z kraje října proběhla vzdělávací exkurze do NKP Ležáky a Památníku Zámeček – Pardubice. Exkurze se zúčastnili žáci tříd 3.O a 4.O. V Ležákách jsme měli přibližně hodinovou prohlídku bývalé osady, která podlehla nacistickému teroru. V muzeu nás přivítala paní Jarmila Doležalová ml. se vzdělávací besedou. Tématem terciánů byly osudy dětí za druhé světové války a kvartáni se podrobněji seznámili s operací Silver A a s ležáckým domácím odbojem.

Následně jsme se přesunuli do Památníku Zámeček. Zde žáci absolvovali prohlídku samotného popraviště. V nově vybudovaných prostorách Památníku nás čekal odborný výklad lektorů, doprovázený sugestivním audiovizuálním programem z dochovaných deníků a záznamů přímých účastníků událostí roku 1942.

Žáci byli v průběhu exkurze informování o antisemitismu a holocaustu, domácím a zahraničním odboji.  

 

Žáci 5.O se zúčastnili dějepisné exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Čekaly je zde dva výukové programy (Pravěk 1 – vnitřní okruh, Pravěk 2 – vnější okruh). Oba okruhy jsou plánované na 120 minut, ale nakonec zde žáci strávili tři a půl hodiny.

cof

Během přednášky se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o výrobě a postupném vývoji kamenných i kovových nástrojů, přičemž si repliky těchto nástrojů mohli sami vzít do rukou. V muzeu se seznámili s prací archeologů a typy archeologických nálezů a mohli zde vidět řadu jejich originálů i replik. Vrcholem muzea byl obří model pravěké krajiny.

Ve venkovních prostorách měli žáci možnost projít si repliky pravěkých obydlí a prozkoumat jejich vybavení. Nakonec si mohli některé pravěké technologie vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistili mimo jiné, jak obtížné bylo kácení stromu kamennou sekyrou, mletí obilí na ručním kamenném mlýnku a mnoho dalšího.

Perličkou návštěvy archeoparku byla neplánovaná hudební vložka vyvolaná dotazem na pravěkou hudbu. Paní průvodkyně hbitě zareagovala a prostoj při čekání na uvolnění další části muzea jinou skupinou, vyplnila rozdáním replik pravěkých hudebních nástrojů, na které žáci uspořádali improvizovaný koncert.

 

Realizátoři exkurzí: Mgr. Lukáš Palivoda, Mgr. Jiří Formánek a Mgr. Zdeněk Novák, LL.M.

 Průkaz ISIC je nástrojem k prokázání statusu studenta a čerpání slev po celém světě.  Průkazy vydávané na školách obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia.

Kartu ISIC může získat každý, kdo je žákem naší školy. 

Výhody pro držitele:

  • platnost ve 124 zemích, nárok na více než 42.000 slev,
  • slevy na téměř 2300 místech v ČR,
  • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • příspěvek na kartu ISIC u bank atd.

Jaká je doba platnosti? ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. do 31. 12. roku následujícího.  Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Jak kartu ISIC získat? Je to jednoduché, stačí podat vyplněný formulář, přiložit fotografii (lze zaslat na mail novak.zdenek@gymjil.cz ve formátu JPG) a uhradit poplatek za vydání průkazu. Ceny jsou následující: nový průkaz 350 Kč, prodloužení platnosti 250 Kč. 

Kartu ISIC a revalidační známku (prodlužuje dobu platnosti) či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat u Mgr. Zdeňka Nováka, LL.M. (kabinet 211).

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Podcast Pod Lavicí

Partnerská škola