gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Aktuality:

Náhradní termíny přijímacího řízení
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná pro všechny obory 2. a 3. června 2021,
Potvrzení o testu na COVID-19 vydává kmenová ZŠ!

Výuka od 17.05.2021
1.Teoretická výuka pro třídy 1.O, 2.O, 3.O a 4.O pokračuje v prezenční formě bez rotace. Testuje se 1x týdně.
2. Žáci musí po dobu pobytu ve škole mít nasazenou ochranu dýchacích cest – stačí obyčejná rouška, kdo by neměl, vyzvedne si v ředitelně školy.
3.Teoretická výuka pro všechny ostatní třídy pokračuje v distančním režimu.
4. Praktická výuka žáků v oboru vzdělání Praktická sestra (předměty OSN a OŠE) a Gymnázium se sportovní přípravou (ST) probíhá prezenčně dle platného rozvrhu hodin a pokynů vyučujících a trenérů.
5. Domov mládeže je pro žáky, kteří se účastní prezenční praktické výuky, otevřen.
6. Vnitřní prostory (včetně posilovny a tělocvičny) školy jsou otevřeny pro žáky účastnící se praktické výuky.
7. Obědy ve Scolarestu si mohou žáci v distanční výuce vyzvednout v boxech s sebou, ostatní se mohou stravovat prezenčně.

! Informace pro maturanty, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí !
Ve smyslu Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3267/2021-1 může konat maturitní zkoušku žák, který prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/2021.
Žákovi, který neprospěl, nebo nebyl hodnocen určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato konala nejpozději do 31.3.2021.
Žáci, kteří neprospěli, budou individuálně kontaktováni a bude jim sdělen termín opravné zkoušky.
Žáci, kteří nebyli hodnoceni a mají stanoven termín doplnění klasifikace do 31.3.2021 si ve svém zájmu doplní klasifikaci v dřívějším termínu tak, aby bylo možné vykonat případnou opravnou zkoušku do 31.3.2021. Ti, kteří tak neučiní a budou klasifikování nedostatečně, nebudou moci konat MZ v jarním termínu 2021.

Pravidla distanční výuky
1. Distanční výuka je povinná.
2. Distanční výuka probíhá výhradně v systému GSuite. Práce zadaná jinou formou není pro žáky povinná a vyučující nejsou oprávněni ji hodnotit.
3. Distanční výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin. Vyučující mají povinnost zadat na každou hodinu žákům práci.
4. V každém předmětu proběhne alespoň jedna hodina ze čtyř formou video/audiokonference s žáky. Organizace a forma ostatních hodin je v kompetenci vyučujících (platí pravidlo 2).
5. Neúčast žáka na video/audiokonferenci vyučující zaznamenají do TK, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých mají povinnost svou neúčast řádně omluvit prostřednictvím systému Bakaláři nebo jinou prokazatelnou formou třídním učitelům. Za neúčast žáka se považuje i vypnutá kamera a/nebo mikrofon.
6. Neodevzdané úkoly budou hodnoceny buď jako neúčast žáka na dané hodině (platí v případě, že úkol byl zadán na konkrétní vyučovací hodinu, tedy na začátku hodiny s termínem odevzdání do konce hodiny) a/nebo nedostatečnou.
7. Hodnocení práce žáků v jednotlivých předmětech je v kompetenci jednotlivých učitelů.
8. Vyučující mají povinnost žákům avizovat aktivity, které vyžadují přítomnost žáků v dané hodině, minimálně 24 hodin předem (video/audiokonference, úkoly s odevzdáním do konce hodiny apod.)

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou k dispozici zde.


Vzor žádosti o přestup:

  • Vzor žádosti o přestup pro nezletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o přestup pro zletilého žáka je ke stažení zde.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola