gymnázium, sportovní gymnázium, praktická sestra, výpočetní technika, právo a veřejná správa

Aktuality:

Výsledky druhého kola přijímacího řízení
Ve 2. kole přijímacího řízení do oboru Praktická sestra bylo podáno 10 přihlášek, 5 uchazečů bylo přijato, 5 nepřijato.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny zde pod kódem, který odpovídá poslednímu trojčíslí telefonu uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí budou v pondělí 14.6. odeslány poštou na adresy uvedené v přihlášce.

Výuka od 24.05.2021
1.Teoretická i praktická výuka pro všechny třídy v prezenční formě bez rotace. Testuje se 1x týdně.
2. Žáci musí po dobu pobytu ve škole mít nasazenou ochranu dýchacích cest – stačí obyčejná rouška, kdo by neměl, vyzvedne si v ředitelně školy.
3. Domov mládeže je otevřen.
4. Stravovat se ve Scolarestu je možné prezenčně.

! Informace pro maturanty, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí !
Ve smyslu Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3267/2021-1 může konat maturitní zkoušku žák, který prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/2021.
Žákovi, který neprospěl, nebo nebyl hodnocen určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato konala nejpozději do 31.3.2021.
Žáci, kteří neprospěli, budou individuálně kontaktováni a bude jim sdělen termín opravné zkoušky.
Žáci, kteří nebyli hodnoceni a mají stanoven termín doplnění klasifikace do 31.3.2021 si ve svém zájmu doplní klasifikaci v dřívějším termínu tak, aby bylo možné vykonat případnou opravnou zkoušku do 31.3.2021. Ti, kteří tak neučiní a budou klasifikování nedostatečně, nebudou moci konat MZ v jarním termínu 2021.

Pravidla distanční výuky
1. Distanční výuka je povinná.
2. Distanční výuka probíhá výhradně v systému GSuite. Práce zadaná jinou formou není pro žáky povinná a vyučující nejsou oprávněni ji hodnotit.
3. Distanční výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin. Vyučující mají povinnost zadat na každou hodinu žákům práci.
4. V každém předmětu proběhne alespoň jedna hodina ze čtyř formou video/audiokonference s žáky. Organizace a forma ostatních hodin je v kompetenci vyučujících (platí pravidlo 2).
5. Neúčast žáka na video/audiokonferenci vyučující zaznamenají do TK, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých mají povinnost svou neúčast řádně omluvit prostřednictvím systému Bakaláři nebo jinou prokazatelnou formou třídním učitelům. Za neúčast žáka se považuje i vypnutá kamera a/nebo mikrofon.
6. Neodevzdané úkoly budou hodnoceny buď jako neúčast žáka na dané hodině (platí v případě, že úkol byl zadán na konkrétní vyučovací hodinu, tedy na začátku hodiny s termínem odevzdání do konce hodiny) a/nebo nedostatečnou.
7. Hodnocení práce žáků v jednotlivých předmětech je v kompetenci jednotlivých učitelů.
8. Vyučující mají povinnost žákům avizovat aktivity, které vyžadují přítomnost žáků v dané hodině, minimálně 24 hodin předem (video/audiokonference, úkoly s odevzdáním do konce hodiny apod.)

 

Kritéria přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou jsou k dispozici zde.


Vzor žádosti o přestup:

  • Vzor žádosti o přestup pro nezletilého žáka je ke stažení zde.
  • Vzor žádosti o přestup pro zletilého žáka je ke stažení zde.

 

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rubriky
Partnerská škola