Profil absolventa


Absolvent oboru vzdělání praktická sestra je po skončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu dané Vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

V rozsahu své odborné způsobilosti:

 • poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,
 • dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,
 • vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,
 • poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyne lékaře,
 • podílí se na praktickém vyučování ve studijních oboru k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačního kurzů,
 • podílí se na přípravě standardů

Na základě Vyhlášky č. 391/2017 Sb. bez odborného dohledu a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

 • sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
 • pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost přijmu potravy,
 • podávat komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
 • rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
 • aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
 • provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
 • pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
 • vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
 • provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
 • sledovat poruchy celistvosti kůže,
 • pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let; péčí o močové katetry se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
 • ošetřovat periferní žilní vstupy,
 • zajišťovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
 • vykonávat činnosti při přijímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
 • vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přijímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásady,
 • vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče, zejména může:

 • podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formu intramuskulární injekce
 • provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost
 • zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
 • odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
 • provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
 • provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
 • podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může:

 • zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
 • vykonávat činnost zubní instrumentářky.