Hodnocení žáků a autoevaluace školy


PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - CHOVÁNÍ

Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení - hodnocení a klasifikace chování žáků
Chování je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé

Zásady průběžného hodnocení
1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli. O klasifikaci rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické radě.
2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školního řádu) během klasifikačního období.
3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, k morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, jeví se objektivní hodnotit žáka za
chování zejména ve škole, ale ve vážných případech přihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné.

Kritéria stupňů prospěchu
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a
pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustil se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustil závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školnímu řádu, zpravidla se přes důtku ředitele dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.

Zásady pro udělování výchovných opatření a následná klasifikace

Napomenutí třídním učitelem - uděluje třídní učitel za drobné přestupky bezprostředně po události. Zapíše se do třídního výkazu.

Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za alespoň 3 méně závažné přestupky po předchozím napomenutí třídním učitelem. Návrh je nutno projednat s ředitelem školy, zapíše se
do třídního výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žáku.
Klasifikace: Po udělené důtce třídního učitele následuje 2. stupeň z chování; pokud se žák po udělení důtky třídního učitele bude chovat vzorně, lze žáka klasifikovat 1. stupněm. Žáka lze klasifikovat 2. stupněm i bez
důtky třídního učitele, pokud k závažnějšímu přestupku dojde těsně před ukončením klasifikace daného pololetí.

Důtka ředitele školy – navrhne třídní učitel za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele. Projednává se na schůzi pedagogické rady, zapíše se do třídního výkazu a
písemně oznámí zákonnému zástupci nebo zletilému žáku.
Klasifikace: Po udělené důtce ředitele školy je žák klasifikován 3. stupněm. Důtka ředitele školy může být udělena i bez udělení předchozích výchovných opatření, pokud se jedná o velmi závažné provinění proti
školnímu řádu, jako je např. požití a distribuce drog ve školním zařízení nebo při školní akci, krádež, šikana, neomluvené hodiny apod. Choval-li se žák po udělené důtce ředitele školy vzorně, lze ho klasifikovat
stupněm 2.

Při dlouhodobém negativním působení žáka na kolektiv v nižším stupni gymnázia, kdy se žák po uděleném kázeňském opatření a přes snahu pedagogů a výchovného poradce nezlepší, bude se zákonnými zástupci
projednáno přeřazení žáka na jinou školu.

Podmínečné vyloučení (max. délka podmínky jeden rok) - platí pouze pro vyšší stupeň gymnázia – navrhuje třídní učitel za vážný přestupek proti školnímu řádu (např. krádež, šikana, užívání návykových látek apod.) nebo
za další přestupky po udělené důtce ředitele školy. Je nutno projednat na schůzi pedagogické rady a stanovit zkušební lhůtu. Zapíše se do třídního výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci nebo přímo zletilému
žáku.

Klasifikace: po podmíněném (nepodmíněném) vyloučení ze studia je žák klasifikován 3. stupněm (pouze v tom pololetí, ve kterém bylo podmíněné vyloučení uloženo).

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - KLASIFIKACE
Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
Výsledky vzdělávání jsou klasifikovány těmito stupni: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný
Zásady průběžného hodnocení
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doložitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní,
grafické, praktické, pohybové...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
4. Žák školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
5. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.
6. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve
zprávě psychologa, a v odůvodněných případech (např. individuální studijní plán).
7. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Do studijních průkazů jsou žáci povinni zapisovat si známky sami.
8. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
9. O termínu písemné zkoušky, která má trvat vyučovací hodinu, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do připraveného formuláře na nástěnce ve
sborovně. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
10. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné...). V
případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
11. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky
žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
12. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
13. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
14. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
15. Zákonné zástupce žáka informuje o jeho prospěchu a chování: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitelé jednotlivých předmětů, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.
16. Informace jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo pohovorových hodinách, na které jsou zákonní zástupci zváni. Zákonní zástupci, kteří se nemohli dostavit na školou v určeném termínu, mohou požádat vyučující o individuální konzultaci. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně.
17. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
18. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin; v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
19. Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů nebo výchovného poradce na pedagogické radě.

Podrobnosti o komisionálních zkouškách
1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) koná-li opravné zkoušky,
b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
2. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.
3. Vzhledem k objektivní a odpovědné klasifikaci může ředitel školy na návrh vyučujícího nařídit komisionální zkoušku, pokud absence žáka přesáhne 30%.
4. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro
výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Informace o složení komise a termínu se zveřejňují na nástěnce na nástěnce v přízemí vlevo na budově v ul. Tkalcovská.
5. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 a 3 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.
6. Komisionální zkoušku podle odstavce 1, 2 a 3 může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

Autoevaluace školy
1. Oblasti autoevaluace školy jsou rozpracovány ve "struktuře vlastního hodnocení školy".
Jsou to:

  • podmínky ve vzdělávání
  • průběh vzdělávání
  • podpora žáků, spolupráce s rodiči
  • výsledky vzdělávání
  • řízení školy a DVPP

2. Cíle a kritéria autoevaluace
Jsou formulovány v souladu s koncepčními záměry školy. Kritéria autoevaluace jsou rozpracovány do škály indikátorů u jednotlivých oblastí. Indikátory hodnocení se mění podle vyhodnocení daného hodnotícího období.
3. Nástroje autoevaluace

  • dotazníková šetření
  • hodnotící mechanismy průběžných výsledků vzdělávání žáků
  • hodnocení výsledků vzdělávání žáků kvarty ve srovnání s požadavky na žáky základních škol
  • vybrané činnosti autoevaluačních skupin, které tvoří učitelé a trenéři
  • práce s absolventy školy

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
Je stanoveno s periodičností tři roky.